Hvad siger loven?

Arkitektur, design og kunsthåndværk kan beskyttes af flere juridiske regelsæt:

Ophavsretten

Reglerne står i ophavsretsloven. Ophavsretten beskytter arkitektur, design og kunsthåndværk, der er udtryk for original kreativitet, og som har en kunstnerisk karakter. Det, ophavsretten beskytter, er kun den måde, værkerne ser ud på, og ikke deres tekniske funktion. Ophavsretten beskytter kun udseendet i det omfang, det afspejler andet end rent tekniske overvejelser. Det er således normalt ikke muligt at opnå ophavsret til f.eks. hamre, spader og skruetrækkere, fordi deres udseende kun vil skyldes rent tekniske overvejelser. Derimod kan f.eks. spisebestik eller møbler være ophavsretligt beskyttet, hvis udseendet ikke kun afspejler praktiske, men også æstetiske hensyn.

Designretten

Reglerne fremgår af designloven og EU’s designforordning. Ligesom ophavsretten beskytter designretten produkters udseende, og ligesom ophavsretten kræver designretten, at udseendet ikke er rent teknisk dikteret. Også i designretten er det derfor op ad bakke f.eks. at beskytte hamre og skruetrækkere o.l. I modsætning til ophavsretten kræver designretten ikke, at produkterne er udtryk for originalitet og kunst, når blot produkternes udseende afspejler nyhed og individuel karakter. Designretten kan derfor efter omstændighederne beskytte produkter, som det ikke er muligt at opnå ophavsret til, fordi de ikke er er kunst, f.eks. frisbees, radiatorventiler, mere simple beklædningsgenstande o.l.

Markedsføringsretten

Markedsføringslovens § 3 beskytter mod blandt andet nærgående efterligninger af produkter, herunder arkitektur, design og kunsthåndværk. Det, der beskyttes, er produkternes udseende, og ligesom i relation til ophavsretten og designretten er det en forudsætning for beskyttelse efter markedsføringsretten, at produkternes udseende ikke kun afspejler rent tekniske hensyn. Det er dog ikke et krav for at opnå beskyttelse efter de markedsføringsretlige regler, at produkterne er original kunst, eller at de har nyhed og individualitet. Det er efter de markedsføringsretlige regler tilstrækkeligt, at produkterne har et vist særpræg og en aktuel kommerciel værdi. Produkter, der ikke lever op til ophavsrettens og designrettens beskyttelseskriterier, kan derfor være beskyttet efter markedsføringsloven.

Varemærkeretten

Reglerne fremgår af varemærkeloven og EU’s varemærkeforordning. Varemærkeretten beskytter symboler for varer og tjenesteydelser, herunder produktnavne, virksomhedsnavne, slogans, logoer mm. Varemærkeretten kan i et vist, begrænset omfang også beskytte den måde, hvorpå produkter ser ud, såfremt produkterne har særpræg. Der kan ikke gives beskyttelse til produkter, hvis udseende alene skyldes tekniske overvejelser, f.eks. mønstre i bildæk.

Patent- og brugsmodelretten

Reglerne fremgår af patentloven og brugsmodelloven. Regelsættene beskytter tekniske opfindelser og adskiller sig dermed fra de øvrige regelsæt, der er nævnt ovenfor.

Beskyttelse efter flere regler

Indeholder et produkt både æstetiske og rent tekniske aspekter, kan de æstetiske aspekter eventuelt være beskyttet efter ophavs-, design- og/eller markedsføringsretten (og i visse tilfælde også varemærkeretten), mens de tekniske aspekter kan være beskyttet af patent- eller brugsmodelretten. En kokkekniv, hvis blads udseende skyldes æstetiske hensyn, og hvis skaft afspejler rent tekniske hensyn, kan for så vidt angår bladet således være beskyttet af ophavs-, design- og/eller markedsføringsretten, mens skaftet kan være beskyttet af patentretten.

Beskyttelse efter regler om ophavsret, designret, markedsføringsret og/eller varemærkeret udelukker ikke hinanden. Den måde, hvorpå et produkt ser ud på, kan derfor samtidigt have beskyttelse efter flere af de nævnte regelsæt.

Responsumudvalget og DesignNævnet udtaler sig alene om, hvorvidt arkitektur, design eller kunsthåndværk er beskyttet af ophavsretlige, designretlige og/eller markedsføringsretlige regler, og for så vidt angår DesignNævnet om beskyttelsen i så fald er krænket af et andet produkt. Derimod udtaler Responsumudvalget og DesignNævnet sig ikke om varemærkeret eller patent- og brugsmodelret.