Ordforklaring

Arkitekt

Person, der er uddannet på en arkitektskole med speciale i enten bygningsarkitektur, byplanlægning, industrielt design eller møbelkunst.

Designer

Person, der planlægger formen eller strukturen af noget, før det laves, ved at udarbejde tegninger eller planer. I praksis kan enhver, der skaber materielle eller immaterielle genstande, produkter, processer, love, spil, grafik, tjenester eller oplevelser omtales som designer.

Designloven

Loven indebærer en tidsbegrænset juridisk beskyttelse af produkters udseende.
Læs mere her

Domstole

Danmarks Domstole består af 24 byretter, Sø- og Handelsretten, Østre og Vestre Landsret samt Højesteret. Dertil kommer domstolene på Færøerne og Grønland.

Erstatning

Beløb, som gives for at opveje et økonomisk tab.

Erstatningsansvar

Juridisk forpligtelse til at betale erstatning for en forvoldt skade.

Etisk kodeks

Vejledende retningslinjer om, hvordan man bør opføre sig.

Fogedretten

Fogedretten er en domstol, som udgør en underafdeling af den lokale byret. Fogedretten behandler sager om tvangsgennemførelse af juridiske krav.

Forbud

Bestemmelse om, at noget ikke må finde sted eller ikke må forekomme.

Forlig

Aftale, indgået i enighed efter forhandling mellem to eller flere stridende parter, ofte på baggrund af gensidige indrømmelser.

GDPR

General Data Protection Regulation (Databeskyttelsesforordningen).
EU-regelsæt, der skal sikre at, personoplysninger bliver håndteret på lovlig vis af virksomheder og private.

Identisk

Ens i enhver henseende; fuldstændig det samme.

Juridiske sanktioner

Sanktioner, der følger af juridiske regler, og som udgør en reaktion på en ulovlig aktivitet.

Krænkelse

Indgreb i en juridisk eneret.

Kunsthåndværker

Person, der er beskæftiget med håndværksmæssig fremstilling af genstande med kunstnerisk præg.

Landsdommer

Titlen på en dommer i Vestre Landsret eller Østre Landsret. Desuden er der ansat én landsdommer ved Grønlands Landsret.

Lovgivning

Arkitektur, design og kunsthåndværk kan beskyttes af flere juridiske regelsæt.
Se nærmere her

Markedsføringsloven

Hvad siger Markesføringsloven?
Se nærmere her

Mediation

Mægling mellem stridende parter.

Mediation

Mægling mellem stridende parter.

Mediator

Person, der mægler mellem to parter i en konflikt.

Nævn

Samling af personer der er udpeget til at tage sig af bestemte emner eller forhold.

Ophavsretsloven

Hvad siger loven
Se nærmere her

Responsum

Erklæring, som indeholder en vurdering af et bestemt emne eller spørgsmål, foretaget af en sagkyndig person eller instans.

Slavisk efterligning

Meget nærgående efterligning, der resulterer i to praktisk taget identiske kopier.

Tvangsfuldbyrdelse

Fogedrettens gennemtvingelse af en juridisk tilstand.

Voldgift

Afgørelse, truffet af en voldgiftsret i henhold til voldgiftsloven. Voldgiftsretten nedsættes ved en aftale mellem to eller flere parter, der er enige om, at en konflikt skal afgøres ved voldgift i stedet for af de almindelige domstole.

Voldgiftsloven

Hvad siger Voldgiftsloven?
Læs nærmere her

Værk

Et centralt begreb inden for ophavsretten, som dækker både kunstværker og ikke-kunstneriske åndsprodukter (f.eks. brugskunst, bøger, musik, billedkunst, film, scenografi, fotografier, radio- og tv-udsendelser, hjemmesider, databaser computerprogrammer, m.m.)

Forvekslelighed

Det, at to eller flere fænomener ligner hinanden så meget, at de kan forveksles.

Copyright ©

Copyright-tegnet har ingen juridisk gyldighed i dansk ophavsret, men anvendes i USA.

Droit moral

Droit moral, også kaldet ideelle rettigheder, er et begreb, der bruges inden for ophavsretten og består i en faderskabsret og en respektret. Faderskabsretten indebærer, at ophavsmanden har ret til at få sit navn angivet på eksemplarer af værket og ved offentlig brug af det.
Respektretten indebærer, at det kræver en særskilt tilladelse fra ophavspersonen at ændre eller bruge værket på integritetskrænkende måder mv. Læs mere i Morten Rosenmeier, Ophavsret for begyndere kap. 5 afsnit C.

Originalitet

Ud over det sædvanlige med hensyn til kreativ opfindsomhed; fremkommet ved selvstændig skaben og ikke ved efterligning.