FAQ – Ofte stillede spørgsmål

Har jeg brug for en advokat for, at en sag kan gennemføres i DesignNævnet eller Responsumudvalget?

Sagsbehandlingen ved DesignNævnet og Responsumudvalget er tilrettelagt således, at den kan gennemføres, uden at parterne behøver advokatbistand.

Det er dog muligt at lade sig repræsentere af en advokat under sagen.

Gælder DesignNævnets og Responsumudvalgets afgørelser også i udlandet?

DesignNævnet og Responsumudvalget bedømmer sagerne på baggrund af de regler, der gælder i Danmark. DesignNævnets afgørelser og Responsumudvalgets udtalelser går ud på at fastslå, om arkitektur, design og kunsthåndværk er beskyttet og/eller krænket. Bedømmelsen foretages efter de gældende danske regler. DesignNævnet og Responsumudvalget afgør således ikke om, hvorvidt arkitektur, design og kunsthåndværk er beskyttet eller krænket i udlandet. Derfor vil DesignNævnet afgørelser og Responsumudvalgets udtalelser normalt ikke have nogen særlig autoritet i udlandet. Formålet er at søge at fastslå, hvad der gælder efter dansk ret, og på den måde gøre det overflødigt at anlægge en dansk retssag.

Kan afgørelsen bruges i en eventuel senere retssag?

Afgørelser fra DesignNævnet eller udtalelser fra Responsumudvalget har den værdi, at de giver et fingerpeg om, hvordan en eventuel retssag ville falde ud. Disse kan derfor sætte parterne i stand til at vurdere, om det kan betale sig at bruge resurser til at anlægge en retssag. En afgørelse fra DesignNævnet eller udtalelse fra Responsumudvalget vil desuden kunne fremlægges i en eventuel retssag mellem parterne, hvor den vil kunne indgå med vægt i rettens bedømmelse.

Er DesignNævnet og Responsumudvalgets afgørelser juridisk bindende?

Parterne kan aftale, at DesignNævnet skal fungere som voldgiftsret. En sådan aftale medfører, at DesignNævnets afgørelser er juridisk bindende for parterne efter reglerne i voldgiftsloven. Det betyder, at afgørelsen kan fuldbyrdes ved hjælp fra fogedretten på samme måde som en dom afsagt af en domstol.

Hvis ikke parterne indgår en sådan voldgiftsaftale, er DesignNævnets afgørelser og Responsumudvalgets udtalelser ikke juridisk bindende. De kan derfor ikke i sig selv danne grundlag for tvangsfuldbyrdelse.

En afgørelse fra DesignNævnet eller en udtalelse fra Responsumudvalget kan hjælpe arkitekter, designere, kunsthåndværkere og deres eventuelle modparter med at afklare, hvordan de er stillet juridisk i sager vedrørende rettigheder til arkitektur, design og kunsthåndværk. Afgørelserne og udtalelserne kan blandt andet indgå i overvejelser om, hvorvidt det kan betale sig at anlægge en krænkelsessag ved domstolene. En afgørelse fra DesignNævnet eller en udtalelse fra Responsumudvalget kan desuden indgå med vægt i rettens overvejelser i en eventuel retssag.

Kan DesignNævnet fastsætte størrelsen af en eventuel erstatning?

DesignNævnet kan kun fastsætte størrelsen af en eventuel erstatning for en rettighedskrænkelse, hvis parterne har aftalt, at DesignNævnet skal fungere som voldgiftsret i medfør af voldgiftsloven. Indgår parterne ikke en sådan aftale, kan DesignNævnet kun udtale sig om, hvorvidt arkitektur, design og kunsthåndværk er beskyttet, og om beskyttelsen er krænket af et andet produkt.

Kan DesignNævnet behandle en sag, hvis modparten afviser at medvirke?

DesignNævnet kan kun virke som voldgiftret, hvis parterne er enige om det og indgår en aftale herom.

I tilfælde, hvor DesignNævnet ikke fungerer som voldgiftsret, vil nævnet give begge parter lejlighed til at fremkomme med bemærkninger til sagen. Hvis modparten ikke ønsker at deltage i sagsbehandlingen, afgiver DesignNævnet en afgørelse baseret alene på klagerens oplysninger.