Hvilke sager kan du indbringe?

Arkitektur, design og kunsthåndværk kan være beskyttet af ophavsretsloven, designloven og/eller markedsføringsloven. Beskyttelsen betyder, at andre ikke uden tilladelse må fremstille eller markedsføre noget, som er magen til eller minder meget om den beskyttede arkitektur, det beskyttede design eller det beskyttede kunsthåndværk. Hvis nogen gør det, sker der en krænkelse. Det kan udløse forbud, erstatningsansvar eller andre juridiske sanktioner.

DesignNævnet

DesignNævnet afgør sager, hvor der er mindst to parter, og som handler om at få fastslået, om et design er beskyttet af ophavsret, designret eller markedsføringsret eller et etisk kodeks, og/eller om beskyttelsen er krænket.

DesignNævnets afgørelser er ikke juridisk bindende.

En arkitekt, designer eller kunsthåndværker, der får en ikke-bindende afgørelse fra DesignNævnet om, at vedkommendes rettigheder er krænket, kan altså ikke få afgørelsen håndhævet af fogedretten.

Men DesignNævnet består af førende eksperter inden for jura, arkitektur, design og kunsthåndværk. Det må derfor forventes, at nævnets afgørelser vil have en sådan autoritet, at retssager tit kan undgås.

En afgørelse fra DesignNævnet om, at en rettighed til arkitektur, design eller kunsthåndværk er krænket, kan derfor bl.a. danne grundlag for et forlig mellem rettighedshaveren og den krænkende part. 

Indbringelse af en sag for DesignNævnet afbryder ikke forældelse, medmindre parterne indgår en aftale om at suspendere forældelsesfristen.

Responsum

Responsumudvalget afgiver udtalelse i sager, som drejer sig om at få fastslået, om arkitektur, design eller kunsthåndværk er beskyttet af lovgivningen, men uden at det er et spørgsmål, om der er sket en krænkelse. At få fastslået om arkitektur, design eller kunsthåndværk er beskyttet, kan f.eks. være relevant for arkitekter og designfirmaer, som overvejer at markedsføre nye produkter. En enkelt part kan anmode om en udtalelse fra Responsumudvalget. En udtalelse kan dog også afgives af Responsumudvalget til brug for f.eks. en verserende retssag mellem to eller flere parter.

Responsumudvalgets udtalelser er ikke juridisk bindende.

Voldgift

Parterne kan aftale, at DesignNævnet skal træffe en voldgiftsafgørelse om, hvorvidt der er sket en krænkelse af en parts rettigheder til arkitektur, design eller kunsthåndværk.

En sådan afgørelse er juridisk bindende efter reglerne i voldgiftsloven. En afgørelse truffet af DesignNævnet som voldgiftsret kan derfor danne grundlag for tvangsfuldbyrdelse ved fogedretten på samme måde som en dom afsagt af en domstol.