Om DesignNævnet og Responsumudvalget

DesignNævnet og Responsumudvalget drives af Foreningen for Retsbeskyttelse af Arkitektur, Design og Kunsthåndværk. Foreningens opgave er at sikre etablering og drift af DesignNævnet og Responsumudvalget og samtidig være garant for, at DesignNævnet og Responsumudvalgets vurderinger holder det højest mulige juridiske og faglige niveau.

Om DesignNævnet

DesignNævnet består af en række førende specialister inden for jura, arkitektur, design og kunsthåndværk. Medlemmerne er udpeget af Foreningen for Retsbeskyttelse af Arkitektur, Design og Kunsthåndværk. Udpegningen er udelukkende sket på baggrund af medlemmernes ekspertise, og medlemmerne af DesignNævnet er uafhængige af foreningen og af foreningens medlemsorganisationer. De skal udelukkende udtale sig som eksperter. Derimod må de ikke varetage politiske interesser. Forperson og Næstforperson er henholdsvis landsdommer og byretsdommer. Hvis der er behov for en særlig specialviden, kan DesignNævnet også tilkalde eksperter, der ikke er medlemmer af nævnet.

DesignNævnet afgør sager, hvor der er mindst to parter, og som handler om at få fastslået, om et design er beskyttet af ophavsret, designret eller markedsføringsret eller et etisk kodeks, og/eller om beskyttelsen er krænket.

DesignNævnets afgørelser er ikke juridisk bindende.

Parterne i en sag for DesignNævnet kan dog aftale, at nævnet skal fungere som voldgiftsret, og nævnets er så juridisk bindende efter reglerne i voldgiftsloven. Læs om voldgift her.

Indgås en sådan voldgiftsaftale, kan DesignNævnet også tage stilling til andre juridiske spørgsmål end dem, der er nævnt ovenfor, f.eks. fortolkningen af en kontrakt, som parterne har indgået, eller hvor meget den krænkede part skal have i erstatning.

Parterne i en sag ved DesignNævnet kan aftale, at der skal ske mediation (mægling), inden DesignNævnet træffer en afgørelse, såfremt parterne ønsker at opnå en forligsmæssig løsning af sagen. DesignNævnets sekretariat vil i så fald udpege en mediator, som kan lede mæglingsprocessen.

Om Responsumudvalget

Responsumudvalget består af en række førende eksperter inden for jura og design. Forpersonen er professor i jura med speciale i reglerne om beskyttelse af arkitektur, design og kunsthåndværk.
Medlemmerne af Responsumudvalget er udpeget af Foreningen for Retsbeskyttelse af Arkitektur, Design og Kunsthåndværk. Udpegningen er udelukkende sket på baggrund af medlemmernes ekspertise, og medlemmerne af Responsumudvalget er uafhængige af foreningen og af foreningens medlemsorganisationer. De skal udelukkende udtale sig som eksperter, og de varetager ikke politiske interesser.

Responsumudvalget afgiver udtalelse i sager, som drejer sig om at få fastslået, om arkitektur, design eller kunsthåndværk er beskyttet af lovgivningen, men uden at det er et spørgsmål, om der er sket en krænkelse. At få fastslået, om arkitektur, design eller kunsthåndværk er beskyttet, kan f.eks. være relevant for arkitekter og designfirmaer, som overvejer at markedsføre nye produkter. En enkelt part kan anmode om en udtalelse fra Responsumudvalget. En udtalelse kan dog også afgives af Responsumudvalget til brug for f.eks. en verserende retssag mellem to eller flere parter.

Responsumudvalgets sammensætning, formål, kompetence m.v. er beskrevet i vedtægterne for Foreningen for Retsbeskyttelse af Arkitektur, Design og Kunsthåndværk.

Om Foreningen for Retsbeskyttelse af Arkitektur, Design og Kunsthåndværk

DesignNævnet og Responsumudvalget drives af Foreningen for Retsbeskyttelse af Arkitektur, Design og Kunsthåndværk. Foreningens opgave er at sikre etablering og drift af DesignNævnet og Responsumudvalget og samtidig være garant for, at DesignNævnet og Responsumudvalgets vurderinger holder det højest mulige juridiske og faglige niveau.